Сапаны қамтамасыз ету саласындағы миссия, стратегиялық жоспарлау және саясат

Атауы Жүктеу
1 Сапа саласындағы саясат

 

Бүгінгі таңда мемлекет техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамытуға, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары оқытатын кәсіптер мен мамандықтарды танымал етуге көп көңіл бөледі.

Теректі колледжінің қызметі жалпы оның миссиясымен анықталады, ол аймақтың білім беру кеңістігіндегі колледждің орнын көрсетеді.

Колледж миссиясы – заманауи еңбек нарығының талаптарына жауап беретін білікті мамандарды даярлау.

Колледж пайымдауы – Білім алушылардың, педагогтердің, жұмыс берушілердің және басқа да мүдделі тараптардың мүдделерінде жұмыс істейтін қазіргі заманғы білім беру технологияларын енгізу үшін ашық қалыптасқан білім беру және тәрбие жүйесі бар оқу орны.

Мақсаты: колледжде сапалы, заманауи білім беру жүйесін қалыптастыру, жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу және оқыту.

Миссия мақсаттар мен міндеттерін қалыптастырудың іргетасы ҚР білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары; Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың “Қазақстан-2050″ Стратегиясы Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты” атты Қазақстан халқына Жолдауы болып табылады.

ҚР Білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында алға қойылған жаңа міндеттер аясында колледжде 2020-2025 жылдарға арналған колледжді дамытудың стратегиялық бағдарламасын әзірлеу, колледж миссиясын нақтылау жөніндегі ұйымдастыру комитеті құрылды. Ұжымда талқылаудан кейін (негізгі қағидаларды өңдеу және нақтылау, миссияның, мақсаттар мен міндеттердің бірнеше тұжырымдамаларынан түпкілікті тұжырымды таңдау жүзеге асырылды), бағдарлама және Миссия педагогикалық кеңестің отырысында қаралды және қабылданды (28.08.2020 жылғы № 1 хаттама).

Колледж басшылығы мақсаттар мен міндеттер туралы ақпарат тек колледж қызметкерлері мен студенттерге ғана емес, барлық мүдделі тұлғаларға қолжетімді болуы маңызды миссия деп санайды. Сондықтан колледж аймақтық, республикалық бұқаралық ақпарат құралдарының назарында болуға тырысады.

Колледж сайты (ttp:// college.terektiroo.kz / ru/) сонымен қатар имиджді қалыптастырудың маңызды аспектілерінің бірі болып табылады, осыған байланысты онда Миссия мәтіні, сондай-ақ колледж миссиясының мазмұнын, мақсаттары мен міндеттерін ашатын материалдар, сондай-ақ колледж туралы ақпарат БАҚ-та ұсынылатын мәліметтер арқылы жұртшылық үшін қолжетімді: “Жайық әдісі” журналында, “Орал өңірі”, “Теректі жаңалығы” газеттерінде және т.б. Миссия туралы ақпаратты тарату мектеп оқушылары мен түлектерімен, жұмыс берушілермен және жұртшылықпен кездесулер арқылы жүзеге асырылады.

Сонымен қатар, ішкі және сыртқы пайдаланушыларға ақпарат пен білімге еркін қол жеткізуге жағдай жасалды:

– жарнамалық материалдар (буклеттер, ақпараттық парақтар);

– колледж қызметі, түлектердің жетістіктері, бұқаралық ақпарат құралдарындағы оқу-әдістемелік жұмыстар туралы жарияланымдар;

– көрмелерге, конференцияларға және т. б. қатысу;

Колледждің стратегиялық даму жоспарында миссияға сәйкес колледждің стратегиялық мақсаттары мен міндеттері айқындалды, барлық құрылымдық бөлімшелердің қызметі жоспарланды және ұйымдастырылды, оқу орнын одан әрі дамыту перспективалары әзірленді.

Колледжді дамытудың стратегиялық жоспарына сәйкес оқытудың сапасы мен нәтижелілігін арттыру бойынша нысаналы индикаторлар:

– Дуальді оқытумен қамтылған мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын студенттердің үлесі;

– Дуальді оқыту жүзеге асырылатын мамандықтар саны;

– Көптілділікті енгізу бойынша жұмыс істейтін оқытушылардың үлесі;

– Шет тілдерінде оқытылатын пәндер саны;

– WorldSkills чемпионатына қатысқан мамандықтар саны;

– WorldSkills чемпионатына  қатысқан студенттер саны;

– Студенттердің сапалы үлгерімі (“жақсы және өте жақсы “білім алушылардың үлесі»;

– Жұмыс берушілермен бірлесіп әзірленген білім беру бағдарламаларының саны;

– Модульдік-құзыреттілік оқыту талаптарына сәйкес жаңартылған ОӘК үлесі.

“Инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің, әкімшілік – басқару персоналының кәсіби құзыреттілігін арттыру үшін жағдай жасау” стратегиялық бағытын іске асыру шеңберінде ұзақ мерзімді перспективаға арналған негізгі міндеттер:

– сапалық көрсеткіштерді жақсарту, инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің, әкімшілік-басқару қызметкерлерінің кәсіби құзыреттілігін арттыру.

“ТжКБ тартымдылығын арттыру” стратегиялық бағытының негізгі міндеттері:

– білім беру сапасын күшейту және оқу процесін басқару тетіктерін жетілдіру;

– білім беру қызметтерінің сапасын бақылаудың заманауи механизмдерін қолдану;

– түрдің беделі мен қолжетімділігін арттыру үшін тиімді шараларды қолдану;

“ТжКБ мазмұнын жаңарту, еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, білім беру қызметтерінің сапасын арттыру” стратегиялық бағытының негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

– құзыреттілік тәсілге негізделген модульдік оқытуға кезең-кезеңмен көшу;

– білім беру процесіне көптілділікті енгізу шеңберінде білім берудің басым бағыттарын нығайту және кеңейту;

– Студенттер мен  педагогтардың бірлескен машықтық-тәжірибелік сабақтарын колледждің сапасын бағалаудың жаңартылған жүйесіне енгізу;

“Қоғамдық сананы және салауатты өмір салты мәдениетін жаңғырту шеңберінде рухани-адамгершілік құндылықтарды нығайту” стратегиялық бағытының негізгі міндеттері:

– “Мәңгілік Ел” жалпыұлттық патриоттық идеясын, “Рухани жаңғыру” бағдарламасын насихаттау және іске асыру»;

– қауіпсіз және жайлы оқу ортасын қамтамасыз ету.

“ТжКБ жүйесінің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін МТБ нығайту жүйесін жетілдіру, білім беру қызметтерінің сапасын арттыру” стратегиялық бағытының негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

– колледждің МТБ жаңғырту және нығайту;

– оқу-білім беру процесін ақпараттандыру;

– еңбек нарығының қажеттіліктеріне бағдарлау.

“Колледждің қаржылық тұрақтылығын нығайту” стратегиялық бағытының негізгі міндеттері:

– техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды даярлауға шарттар жасасу.

Стратегиялық жоспарлау – бұл колледждің даму жолдарын және оларға қол жеткізу құралдарын таңдау процесі болып табылатын басқару функцияларының бірі. Колледждің стратегиялық мақсаты-оның қызметінің негізгі бағыттарын көрсететін миссияны жүзеге асыру.

Ағымдағы жағдайды және ұзақ мерзімді мақсаттарды ескере отырып, колледж перспективаларының сипаттамасы, сондай-ақ қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жолдары, күтілетін нәтижелердің сипаттамасы педагогикалық кеңестің отырысында бекітілген. Колледждің 2020-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарында келтірілген (28.08.2020 жылғы № 1 хаттама).

Стратегиялық жоспарды іске асыру үшін құрылымдық бөлімшелердің жедел жоспарлары жасалады. Жыл сайын маусым айында келесі оқу жылына арналған колледжді дамытудың кешенді жоспарының жобасы жасалады, ол тамыз айында педагогикалық кеңесте толықтырылып, бекітіледі.

Стратегиялық жоспар колледждің материалдық және зияткерлік ресурстарына сәйкес келеді: адами ресурстар, білім беру ортасы (оқу-әдістемелік процесс, білім беру технологиялары, тәрбие процесі), қаржылық және ақпараттық инфрақұрылым ресурстары, олардың жиынтығында колледждің әлеуетті мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді, студенттердің, педагогтердің, мүдделі тараптардың және еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.

Білім беру сапасы мен еңбек нарығындағы колледждің тұрақты жағдайы туралы түлектердің жұмысқа орналасуы туралы деректер куәландырады, олар колледжішілік мониторинг нәтижелері бойынша 2019 жылы 78% – ға жетті.

2019-2020 оқу жылында өткізілген жұмыс берушілердің сауалнамасы колледж түлектерінің дайындық деңгейі жақсы екенін көрсетті.

Ресурстарды бөлу және оларды пайдалану процесіне колледждің барлық құрылымдық деңгейлері тартылған. Колледж директоры, оның орынбасарлары, ПЦК басшылары қаржылық қызметті жоспарлау процесіне қатысады. Жаңа оқу жылы басталғанға дейін колледж әкімшілігі жабдықтар мен материалдарды сатып алу, оқу аудиторияларын нысаналы мақсаты бойынша жөндеу бойынша қаржыландыруға өтінімдер ұсынады.

Саясаттың мақсаты – білім беру процесінің ашықтығы мен айқындығы қағидатын, оның қатысушылары арасындағы диалог пен олардан “кері байланыс” алу мүмкіндіктерін қамтамасыз ету; сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді іс-қимыл жасау және колледжде академиялық адалдықты қолдау бойынша шараларды қолдау, қабылдау және нығайту.

Колледждің корпоративтік мәдениеті оның бүкіл тарихында қалыптасты. Ол колледжде қалыптасқан дәстүрлерге, оның мәдени және білім беру ортасына негізделген.

Корпоративтік мәдениетті, салауатты, шығармашылық климатты қалыптастыру процесі келесі элементтерді қамтиды:

– педагогтардың, қызметкерлер мен студенттердің көпшілігінің корпоративтік мәдениеттің базалық элементтерін ұғынуы мен келісуі;

– ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесін қолдау және жақсарту;

– Академиялық адалдық қағидаларын ұстану;

– студенттерді оқыту және тәрбиелеу мәдениетін дамыту;

– оқытушылар мен қызметкерлердің қызметтік этика кодексін, колледж студенттерінің Ар-намыс кодексін сақтау;

– қызметкерлердің ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтауы.

Колледждің сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясаты ішкі сапаны қамтамасыз ету процестері арқылы іске асырылады, олар колледждің барлық бөлімшелерінің, педагогтар мен студенттердің қатысуын көздейді.

Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясатты қалыптастыру және қолдау үшін колледжде құрылымдық бөлімшелердің (бөлімшелер туралы ережелер) және лауазымды тұлғалардың міндеттері (лауазымдық нұсқаулықтар) айқындалған.

Директордың колледж ұжымымен жүйелі түрде кездесуі де көріністі, миссияны және стратегияны, сондай-ақ олардың тиімділігін қолдаудың, ағымдағы жағдайды талдаудың, ресурстарды бағалаудың маңызды құралы болып табылады.

Колледж оқытушылары мен студенттерінің конкурстарда, конференцияларда, жарыстарда, әртүрлі деңгейдегі чемпионаттарда көрсететін тұрақты жоғары нәтижелері біздің оқу орнымыздың оның миссиясы мен стратегиясында айқындалған мақсаттар мен міндеттерді табысты іске асыруының көрсеткіштері болып табылады.

Колледждің сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясаты төмендегілерге бағытталған:

– білім беру процесінің ашықтығы мен айқындығы қағидатын қамтамасыз ету;

– сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді іс-қимыл және адалдықты қолдау бойынша шараларды қабылдау мен нығайтуға ықпал ету.

Білім беру процесі субъектілері арасында адал, ашық өзара қарым-қатынасты орнату, Академиялық адалдық қағидаттарын сақтау үшін колледжде “Колледж басшысының этикасы мен ар-намыс кодексі”; “Колледж оқытушылары мен қызметкерлерінің этикасы мен ар-намыс кодексі”, “Студенттің ар-намыс кодексі” (2019 жылғы 28 тамыздағы педагогикалық кеңес отырысының №1 хаттамасы) әзірленіп, бекітілді және сайтта жарияланды.

Колледждің стратегиялық даму жоспары сыртқы орта жағдайларының өзгеруіне сәйкес бағалау және жаңа мақсаттар қою нәтижесінде өзектендіріледі.

Осылайша, колледждің мақсаты мен дамуын нақты анықтайтын білім беру қызметтеріне сәйкес жүзеге асырылатын нақты көзқарасы, миссиясы мен стратегиясы бар.